TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksen JK Kuntofitness (2196670-1) palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme www.jkkuntofitness.fi tai kysyttäessä meiltä info@jkkuntofitness.fi.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan seuraavia asioita:

 • Miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • Minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista.
 • Mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • Asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT

 • Antero Kotka
 • Janne Kotka

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä ja muodostavat yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun yrityksen.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

REKISTERIEN NIMET

 • Yksityiset kuntosalit
 • Julkiset kuntosalit
 • Oppilaitokset
 • Hotellit ja majoitusliikkeet

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja, henkilöstötietolain (523/99) 10 § mukaisesti sekä tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • opiskelijan ja opettajan välisiin vuorokeskusteluihin
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palvelun toteutus ja seuranta
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi ja muut vastaavat käyttötarkoitukset
 • tuloksien analysointi ja tilastointi
 • markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterissä olevia yhteystietoja ei koskaan anneta/ myydä kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole yhteistyökumppanin kanssa toteutettu tapahtuma esimerkiksi markkinointikampanja.  JK Kuntofitness säilöö myös kirjanpitoon ja myyntiin liittyvää dataa.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Tietosisältö perustuu käyttäjiin sekä heidän mahdollisten omien asiakkaiden tietoihin. Asiakasrekisteriin kirjataan mahdollisesti kaikki tai jokin seuraavista asiakkaan nimen lisäksi; asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikunta.

Mahdollisesti rekisterissä voi olla seuraavia tietoja:

 • Rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Ikä, sukupuoli
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • Asiakkaan itse antamat profiilitiedot ja muut tiedot
 • Käyttäjän erillisellä suostumuksellaan luovuttamat, mobiililaitteen keräämät, GPS- ja syketiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, liittymisajankohta ja sopimuksen voimassaoloaika
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Sähköisen esitietolomakkeen tiedot (mm. arjen tottumukset, terveystiedot)
 • Käyttäjien omien tulosten seuranta

REKISTERÖITYMINEN TIETOKANTAAN

Rekisteröityminen tapahtuu mobiili sovelluksen tai www.jkkuntofitness.fi sivujen kautta tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa palveluntarjoajalle itsestään henkilötietoja. Rekisteröitymisen jälkeen tiedot siirretään asiakasrekisteriin.

ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterissä olevia asiakastietoja ei koskaan anneta/ myydä kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole yhteistyökumppanin kanssa toteutettu tapahtuma esimerkiksi markkinointikampanja. 

REKISTERIN SUOJAUS

JK Kuntofitness on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.  Rekisterin ylläpitäjät ovat salassapitovelvollisia asiakassuhteista. Varmuuskopiot otetaan riittävällä ajanjaksolla.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakas joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. (Henkilötietolaki § 28).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29).

JK Kuntofitness

Janne Kotka

0408211024